Záruka

 » Kontakt » Záruka [ « späť ]

Skladovanie, ochrana, čistenie a údržba plastových okien a dverí KC Multiplast

Plastové okná a dvere KC Multiplast nesmú byť skladované pod holým nebom a treba ich chrániť pred vlhkosťou a slnečným žiarením.

Čas skladovania v klimatizovaných priestoroch nemá prekročiť tri mesiace. Plastové okná a dvere KC Multiplast sa musia skladovať uložené na celej spodnej ploche, tak ako budú zabudované v otvorovej výplni. Ak nemôžeme dodržať odporúčané skladovanie, napr. kvôli rozmeru, je prípustné skladovanie na bočnej strane avšak pántami vždy hore. Počas manipulácie sa nesmú rámy a krídla klásť na hranu resp. manipulovať krídlami a rámami cez hrany. Bodové uloženie plastových okien vedie k deformácii profilov. Podložky, ktoré sú napustené impregnačnými činidlami alebo chemikáliami, nie sú prípustné.

Po odbornej montáži plastových okien a dverí KC Multiplast, montáž na hmoždinky alebo kotvy, vhodná pre všetky spôsoby otvárania, všetky stavebné hmoty a všetky telesá stavieb, je tieto nutné chrániť hlavne proti mechanickému poškodeniu a hrubej nečistote (vysprávky ostení, úpravy fasády a pod.). Ochranná fólia na profiloch slúži k ochrane pri výrobe plastových okien a dverí KC Multiplast. Táto fólia sa musí odstrániť najneskôr do troch mesiacov od dodávky okien a dverí, ale aj v tom prípade, keď prekáža pri stavebných úpravách (vysprávky ostení a pod.). Preto po odbornej montáži, skôr než sa začne so stavebnými prácami, doporučujeme okná celoplošne prekryť ochrannou fóliou. Na fixáciu ochrannej fólie používajte len lepiacu pásku, ktorá nefarbí profil a dá sa ľahko odstrániť z profilu. V prípade nutnosti odstránenia ochrannej fólie, túto odstráňte odrezaním nie trhaním alebo ťahaním.

Pozor, práca s rozbrusovačkou a so zváračkou v blízkosti okien Vám môže trvalo poškodiť sklo!!!

Zvlášť upozorňujeme, aby sa hrubé nečistoty (napr. omietka) nedostali do pohyblivých a ozubených častí kovania.

Ak počas stavebných prác potrebujete mať okno otvorené alebo v sklopnej polohe, je nutné dostatočne chrániť vnútorný priestor rámu a krídla napr. prekrytím fóliou. Ak aj napriek tomu sa Vám nečistota dostala do týchto častí, treba ju dôkladne vymiesť kefkou, štetkou alebo kartáčom, následne menšie nečistoty vysať a v prípade nečistoty v kovaní po ich odstránení kovanie premazať olejom (silikónový olej a pod.). V prípade znečistenia povrchu maltou, omietkou a pod. je potrebné povrch profilov opatrne očistiť štetcom a vodou ešte pred zaschnutím malty alebo omietky. Profily nesmú prísť do kontaktu s horúcimi predmetmi a látkami, ktoré narušujú povrch profilov, príp. jeho štruktúru.

V prípade odsúhlasenia špeciálneho použitia, obmedzenia otvárania alebo iného technického dojednania dodržujte dané dojednania. Plastové okná a dvere majú svoje technické parametre, ktoré môžu byť zmenené na základe dohody oboch zmluvných strán.

Výplne vchodových dverí v imitáciách dreva nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Nedoporučuje sa umiestniť daný výrobok v oblasti od 135 stupňov od východu cez juh až do 225 stupňov po západ.

Nepoužívajte na plastové okná a dvere KC Multiplast písacie potreby, ktoré zanechávajú ťažko odstrániteľné škrvny, napr. fixky.

Údržba plastových okien a dverí KC Multiplast pozostáva z kontroly funkčnosti, pravidelného nastavovania a mazania, ošetrovania a čistenia a musí sa vykonávať minimálne raz ročne. Zanedbaním tejto činnosti môže dôjsť k trvalému poškodeniu častí okna príp. celého okna.

Vplyvom usadzovania stavieb, statických tlakov môže dôjsť k posunutiu krídla vzhľadom k rámu. V tomto prípade je nutné okná a dvere nastaviť. Používané špeciálne celoobvodové kovanie, či už pre okná alebo dvere, umožňuje nastavenie krídiel v troch rovinách.

Aby sa dosiahla čo najvyššia životnosť kovania je nutné aspoň raz ročne naolejovať pohyblivé a ozubené časti kovania olejom napr. silikónový olej.

Aby sa dosiahla čo najväčšia životnosť použitého tesnenia aj toto treba aspoň raz ročne dôkladne umyť a ošetriť silikónovým olejom hlavne pre zachovanie tvrdosti a pružnosti.

Na bežné čistenie plastových okien a dverí KC Multiplast používajte vlažnú vodu s prídavkom saponátu, na väčšie nečistoty napr. olej, masť, môžeme použiť technický lieh, technický benzín, alkoholové prípravky alebo prípravky priamo na to určené. Nesmú sa použiť prípravky, ktoré by mohli povrch odierať. Plastové okná a dvere KC Multiplast nesmú prísť do styku s látkami, ktoré priamo poškodzujú základný materiál (napr. acetón, benzén, toluén, trichlóretylén a pod.). V prípade pochybností o použití jednotlivých prípravkov, obráťte sa na pracovníkov KC Multiplast, ktorí Vám poskytnú kompletný zoznam, príp. Vám odporučia najlepšie riešenie s ohľadom na vývoj čistiacich prostriedkov aj v tejto oblasti.

Aby sa na nových oknách čo najdlhší čas nezmenili parametre, ako sú nepriepustnosť špár, tesnosť proti hnanému dažďu, je bezpodmienečne nutné vykonávať pravidelnú údržbu. Odvodňovacie a odvetrávacie kanáliky je nutné držať v čistote, bez mechanických nečistôt. Zanedbaním týchto činností môže prísť k trvalému poškodeniu okien a dverí.

KC Multiplast zabezpečuje túto činnosť ako platený záručný servis, na vyžiadanie je spracovaný rozpočet podľa rozsahu.

Technické požiadavky:

Vyhlásenie o parametroch: CE EN 14351–1+A1

1. Okenné a dverové profily
Profily sa vyrábajú vo farbe bielej, hnedej a šedej. Povrch profilov musí byť hladký, bez mechanických nečistôt. Prípustné sú jemné čiary v pozdĺžnom smere, ktoré nenarušujú vzhľad profilov. Celkový vzhľad profilov sa posudzuje pri dennom svetle, zo vzdialenosti 1 m.

2. Izolačné sklá
Všeobecne je pri preskúšaní na nedostatky rozhodujúca priehľadnosť tabule, t. j. pozorovanie pozadia a nie výhľad. Pre posudzovanie kvality izolačných skiel platí všeobecná norma „Izolačné sklá, požiadavky na vzhľad a rozmery“

3. Kovanie
Celoobvodové skryto ležiace kovanie s povrchovou úpravou, posudzuje sa funkčnosť.

4. Montáž
Doporučená montáž podľa STN 73 3134 „Stavebné práce, styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, požiadavky a skúšanie“. Upozorňujeme, že nedodržaním predmetnej normy a nekvalitnou montážou, môžete spôsobiť až trvalé, neopraviteľné vady na zakúpených plastových oknách a dverách, ktoré nemôžu byť predmetom reklamácie. Montáž len na PUR penu nespĺňa kvalitnú montáž podľa normy STN 73 3134.

Záruka (záručný list)

Vážený zákazník, v prvom rade ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu plastových okien a dverí KC Multiplast.
Kúpou plastových okien a dverí KC Multiplast ste získali výrobok, na ktorý môžete klásť najvyššie požiadavky z hľadiska vzhľadu, funkčnosti a kvality.

Na plastové okná a dvere je záruka 24 mesiacov.
Viditeľné, zreteľné vady (prasknuté sklo, nefungujúce krídlo, poškodené profily, kovanie a pod.) ste povinný reklamovať okamžite pri podpísaní dodacieho listu resp. montážneho listu.
Špeciálna záruka na farbostálosť bielych okenných profilov je 10 rokov.
Na okná zakúpené bez montáže sa vzťahuje záruka podľa § 644–650 Občianskeho zákonníka.

Záruka sa vzťahuje na všetky výrobné vady, ktoré by sa mohli v priebehu záručnej doby od dátumu prevzatia prejaviť za predpokladu normálneho používania s ohľadom na odporúčania výrobcu, technických požiadaviek, technickej normy dodávky a vykonávaním pravidelnej údržby.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou, nešetrným a neprimeraným zaobchádzaním, neodbornou montážou, prípadne iným používaním ako bolo dojednané, alebo zanedbaním vykonávania pravidelnej údržby. Počas záručnej doby zákazník má právo túto pravidelnú údržbu si objednať u zhotoviteľa.

Osadením plastových okien a dverí KC Multiplast s takmer nulovou infiltráciou vzduchu smerom z exteriéru do interiéru alebo opačne, môže dôjsť k nečakanému javu a to zvyšovaniu relatívnej vlhkosti vzduchu. Tento jav môže byť neúmerne znásobený aj použitím nekvalitnej zostavy resp. materiálov stien, strechy, podlahy, keď nedochádza k odvedeniu vodných pár smerom z interiéru do exteriéru, ďalej vzdušnou vlhkosťou pochádzajúcou z iného zdroja, prúdením vzduchu, vnútornou a vonkajšou teplotou. Zarosenie tabúľ je ďalej podporované zamedzením cirkulácie vzduchu závesmi, kvetináčmi, žalúziami, podlahovým kúrením, nesprávnym umiestnením vyhrievacích telies apod. Dôsledkom daného javu je kondenzácia vodnej pary na povrchu izolačného skla, kovových častí kovania a profilov zo strany interiéru. Toto môže viesť až k objaveniu sa ľadu hlavne v spodnej časti okna.
Tento jav nie je dôvodom na reklamáciu.

Aj na vonkajšej strane skla môže dôjsť k vytváraniu rosy a to zvlášť pri sklách s vysokým tlmením svetla, hlavne keď je vonkajšia vlhkosť (relatívna vlhkosť vzduchu vonku) veľmi vysoká a teplota vzduchu vyššia ako teplota povrchu vonkajšej tabule skla. Tento jav nie je dôvodom na reklamáciu.

Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie je nutné predložiť:

  • potvrdený záručný list
  • podpísaný montážny list, v prípade dodávky bez montáže kópiu faktúry
  • kópiu dokladu o úhrade platby za dodávku
aktualizácia: 20.09.2023 | počet zobrazení: 263
Kontakt

Počet návštev od 01.04.2007: 712005 Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.