Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (VODP)

 » Kontakt » Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (VODP) [ « späť ]

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Zmeny, doplnenia, dodatky týchto podmienok ako aj KZ (kúpne zmluvy), ZoD(zmluvy o dielo), SD (sprostredkova­teľské zmluvy) (ďalej len „zmluvy“) ako aj ich zrušenie vyžadujú písomnú dohodu oboch strán, inak nie sú platné.
 2. Termín dodávky (dodacia lehota) je orientačný. Bude presne špecifikovaný na základe dohody odberateľa a dodávateľa.
 3. Predmet plnenia (PP) je tovar, materiál, doplnky, výrobky, práce, služby, výkony.
 4. Zmluvné strany sa pre účely týchto VODP označujú ako odberateľ a  dodávateľ.
 5. Odberateľ je pred uzavretím zmluvy povinný na požiadanie dodávateľa predložiť platný občiansky preukaz a v prípade cudzieho štátneho príslušníka platný cestovný pas alebo povolenie k pobytu v SR a v prípade, ak je záujemca podnikateľom, resp. právnickou osobou originál alebo overená kópia výpisu z príslušného registra preukazujúci jeho právnu subjektivitu. Dodávateľ je oprávnený predložené doklady kopírovať, archivovať a spracúvať ich spôsobom a na účel špecifikovaný týmito VODP a zmluvou.
 6. Zmluvné strany sú povinné navzájom si bezodkladne oznamovať zmenu identifikačných údajov potrebných na vzájomnú komunikáciu.
 7. Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje odberateľa (meno, priezvisko a akademický titul, adresu trvalého (prechodného) pobytu, telefónne číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, dátum a miesto vydania) za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, vyúčtovania ceny, evidencie a vymáhania pohľadávok, spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa zákona, po dobu trvania zmluvy; v prípadoch uskutočňovania vyúčtovania úhrad, evidencie a vymáhania pohľadávok za poskytnutý PP, na vybavenie podaní odberateľa, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je dodávateľ oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Odberateľ podpisom objednávky udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu týchto všeobecných podmienok, ako aj za účelom ich poskytovania zmluvným predajcom, iným podnikom vrátane zahraničných osôb, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu získavania a spracúvania osobných údajov podľa tohto bodu a osobám oprávneným vymáhať pre dodávateľa pohľadávky, pričom berie na vedomie, že je oprávnený odvolať tento súhlas písomne až po uplynutí dohodnutej doby. Odberateľ berie na vedomie, že ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. V znení neskorších predpisov sa vzťahuje iba na údaje fyzických osôb – nepodnikateľov.
 8. Akúkoľvek korešpondenciu treba zasielať na adresu Dodávateľa KC MULTIPLAST, s.r.o., Pri Rajčianke 24, 010 01 Žilina , ak nebude uvedené v písomnej objednávke inak a na adresu odberateľa uvedenú v písomnej objednávke.

Článok II
Objednávky

 1. Objednávka musí byť v písomnej forme s priloženou cenovou ponukou. Ak nie je spracovaná cenová ponuka podkladom pre určenie ceny sú cenník prác a výkonov dodávateľa a jednotlivé cenníky tovarov a materiálov platné v dobe doručenia objednávky dodávateľovi.. Podpísaním objednávky odberateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito VODP, ktorými sa riadi táto zmluva v zmysle § 273 Obchodného zákonníka, a že sa s VODP riadne oboznámil.
 2. Odberateľ je objednávkou viazaný 15 dní odo dňa jej doručenia dodávateľovi. Doručením objednávky potvrdenej dodávateľom odberateľovi vzniká zmluva. Odberateľ sa zaväzuje splniť všetky povinnosti vyplývajúce z týchto VODP a zmluvy.
 3. PP je až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny vo vlastníctve dodávateľa.
 4. Dodávateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie PP bez predošlého upozornenia odberateľa alebo odstúpiť od zmluvy, ak:
  1. ak odberateľ nezaplatí vyúčtovanú zálohu alebo jej časť alebo cenu alebo jej časť v lehote splatnosti, alebo je zrejmé z konania objednávateľa, že si nesplní svoj záväzok po odobratí PP,
  2. ak odberateľ vstúpil do likvidácie, alebo bol naňho alebo na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku alebo bola uvalená nútená správa alebo nariadená daňová alebo iná exekúcia.

Článok III
Dodávka

 1. Ceny sú rozpočtované ako EXW dodávateľa (podľa INCOTERMS 2000), v prípade montáže ako dodávka na miesto montáže.
 2. Odberateľ je povinný bezodkladne skontrolovať množstvo a kvalitu PP takým spôsobom, aby zjavné vady a kompletnosť dodávky boli zistené hneď pri prebierke PP (počet kusov jednotlivých položiek, kľučky, skrutky, krytky, doplnkové profily, rozbité sklo, poškodené profily, typ okien a dverí a pod.)
 3. Dodávateľ je oprávnený dodať objednaný PP aj po častiach, čo nemá vplyv na platnosť jednotlivých zmlúv.
 4. V prípade rozpočtovania ceny ako EXW dodávateľa je objednávateľ zodpovedný za nakládku PP, a v prípade rozpočtovania s dopravou, aj za vykládku PP a to tak , že zabezpečí dostatočný počet k tomu spôsobilých osôb.
 5. Predávajúci má právo odmietnuť dodanie PP ak kupujúci si nesplnil všetky povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

Článok IV
Cena, fakturácia a platobné podmienky

 1. Objednávateľ sa zaväzuje PP prevziať a zaplatiť za dodávku predmetu plnenia zmluvnú cenu.
 2. Podpísaním objednávky alebo zmluvy objednávateľ súhlasí s predloženou cenovou ponukou, s typmi a tvarmi PP, s predloženým technickým riešením a technickými možnosťami dodávateľa ako aj s množstvom a kvalitou objednaného PP alebo jednotlivých častí. Objednávateľ prehlasuje, že sa s danými náležitosťami podrobne oboznámil a sú mu všetky známe.
 3. V prípade dodávky PP, ktoré neboli predmetom cenovej ponuky, neboli v cenovej ponuke rozpočtované alebo boli dodatočne dodané, platia pre ich rozpočtovanie jednotlivé cenníky PP platné v dobe dodávky.
 4. V prípade ak boli dojednané zľavy tieto platia iba za podmienok dodržania všetkých bodov týchto VODP. Týka sa to ako zliav jednorázových, objektových, podporných a pod tak aj zliav dlhodobých – Zmluva o spolupráci pri predaji výrobkov, zmluva na montáž, sprostredkovateľská zmluva a pod.
 5. Faktúra je vydaná na základe podpísaného dodacieho listu, montážneho denníka, stavebného denníka alebo na základe dodania alebo prevzatia PP. Dodávateľ má právo vystaviť konečnú faktúru aj v prípade ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, resp. podpísať montážny list, dodací list alebo stavebný denník bez toho aby dodávateľ evidoval zo strany objednávateľa reklamáciu, ktorá podstatným spôsobom neumožňuje užívanie diela.
 6. Faktúra je vydaná so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia.
 7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za omeškanie so zaplatením faktúry alebo jej časti zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny PP za každý deň omeškania, počnúc odo dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry až do jej zaplatenia.
 8. V prípade dôvodných pochybností o platobnej schopnosti odberateľa alebo v prípade odmietnutia platby, má dodávateľ právo bez dotknutia sa ostatných jeho práv jednostranne zrušiť platobné podmienky a požadovať okamžitú platbu resp. platbu vopred.
 9. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zo strany odberateľa.
 10. Vlastníctvo k PP prechádza na odberateľa okamihom zaplatenia celej zmluvnej ceny PP. Nebezpečenstvo škody na PP (§368 ods. 2 Obch.zák.) prechádza na odberateľa dňom umiestnenia PP v priestoroch určených odberateľom príp. odovzdaním na základe podpísaného dodacieho listu, montážneho alebo stavebného denníka.
 11. Všetky náklady spojené s vrátením PP znáša odberateľ.
 12. V prípade neodobratia PP, materiálu alebo technického, či technologického zariadenie, keď bol daný subjekt vyzvaný aby tak učinil v danej lehote, môže dodávateľ faktúrovať stojné podľa platného cenníka.

Článok V
Kvalita výrobkov a záručná doba

 1. Tieto VODP sa riadia slovenským právom a príslušnými smernicami a normami (STN EN 14351–1, STN 73 3134, STN 73 3610, STN 70 1621):
  • smernica pre posudzovanie kvality izolačných skiel IVPS 03–02–00,
  • smernica pre skladovanie, ochranu, čistenie a údržbu plastových okien a dverí KC MULTIPLAST IVPS 01–03–04,
  • záručný list.
 2. Odberateľ vyhlasuje, že s PP sa podrobne zoznámil a všetky technické, pohľadové, kvalitatívne a obchodné náležitosti sú mu známe, všetkým jasne porozumel a so všetkými bez výhrady súhlasí. Odberateľ prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok objednaním PP u dodávateľa a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť. Ak bolo dohodnuté plnenie s montážou, odberateľ prehlasuje, že bol podrobne oboznámený s montážnym postupom PP, zvlášť s ohľadom na príslušné normy platné v dobe dodávky a realizácie.
 3. Záručná doba sa počíta odo dňa prevzatia PP odberateľom podpisom na dodacom liste, resp. montážnom liste alebo stavebnom denníku, alebo dňom dodania alebo prevzatia tovaru alebo dňom vydania faktúry, ak odberateľ PP neprevzal alebo inak bránil prevzatiu PP.
 4. Pri PP na ktorý je poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady PP uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 5. Reklamácia musí byť v písomnej forme s riadnym a jasným popisom reklamovanej vady (ostatné záručný list).
 6. Odberateľ, ktorý reklamuje, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť prístup k predmetu reklamácie, alebo urobiť také opatrenia, aby predmet reklamácie mohol byť posúdený, príp. reklamovaná závada mohla byť odstránená alebo iným spôsobom daná do poriadku.
 7. Dodávateľ sa zaväzuje posúdiť reklamáciu a k danej reklamácii sa vyjadriť do 30 dní za predpokladu splnenia spolupôsobenia odberateľa podľa týchto VODP ako aj súvisiacich smerníc a noriem. Akékoľvek plnenie, ktoré vyplýva z reklamácie, voči tretej osobe sa vylučuje. Rôzne posudky, opravy, úpravy, výmeny či mechanické zásahy môžu byť vykonané len na základe písomného súhlasu konateľa dodávateľa. Daný súhlas musí obsahovať presný popis služby, výkonu či dodávky s určením konečnej ceny s DPH.
 8. V prípade, že odberateľ nedodržal niektorý z bodov týchto podmienok, smerníc a noriem, dodávateľ má nárok na úhradu nákladov spojených s odstránením reklamácie príp. nákladov, ktoré nesúviseli s reklamáciou ale museli byť vykonané, aby danú reklamáciu posúdil príp. inak dal do poriadku. Dodávateľ má aj nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s posúdením reklamácie ak táto bola neopodstatnená, príp. sa dodávateľa vôbec netýkala.
 9. Dodávateľ má právo a následne aj nárok na úhradu tých nákladov spojených s odstránením reklamovanej vady príp. inej vady, ktorá nie je predmetom reklamácie, ale ktorá bola odstránená na základe jeho rozhodnutia v prípadoch, keď jej neodstránením by mohli byť spôsobené vady na iných materiáloch, príp. by hrozilo iné nebezpečenstvo.
 10. Pre vyčíslenie nákladov podľa predchádzajúcich bodov slúži cenník prác a výkonov KC MULTIPLAST a jednotlivé cenníky tovarov a materiálov platné v dobe odstránenia vád podľa bodu 9. tohto článku V.
 11. V prípade ak dodávateľ nie je schopný dodať predmet plnenia v dohodnutej technickej špecifikácii materiálov (profilový systém, kovanie apod.) môže využiť alternatívu, avšak s primeranými kvalitatívnymi vlastnosťami, bez toho aby tieto VODP, uzavreté zmluvy príp. iné dohody stratili platnosť.
 12. V prípade záručného a pozáručného servisu je nastavenie v rámci možností s ohľadom na opotrebenie jednotlivých častí a závislé na predchádzajúcej pravidelnej údržbe podľa odporúčaní dodávateľa a vykonávaní servisu.
 13. Predložené cenové ponuky neriešia technické a výrobné možnosti, cenová ponuka je platná 1 mesiac od uvedeného dátumu.
 14. KC Multiplast zabezpečuje záručný a pozáručný servis odbornými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. Na základe cenovej ponuky šitej priamo na mieru vašim oknám vykonáme odporúčanú pravidelnú každoročnú údržbu, ktorou si zabezpečíte stálu kvalitu PP a predídete trvalým a nenávratným škodám.
 15. V prípade zamietnutia reklamácie zo strany predávajúceho môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Kontakt: Ing. Ján Marjenka, tel.: 041/707 20 03; mobil: 0903 502 349; e-mail: marjenka@kcmultiplast.sk.

Článok VI
Vyššia moc

Pre účely zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu a ktoré zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie zmluvných povinností, vyplývajúcich zo zmluvy. Týmito udalosťami môžu byť najmä živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia a pod. Rovnaké právne následky ako sú uvedené prípady vyššej moci, môže mať zmena zákonov SR, alebo iných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní zmluvný vzťah s dôsledkom nemožnosti jeho kontinuovania a súčasnej nemožnosti hospodársky únosnej alternatívy.

V Žiline dňa 1. januára 2015

aktualizácia: 20.09.2023 | počet zobrazení: 225
Kontakt

Počet návštev od 01.04.2007: 712020 Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.