Projekt - zníženie energetickej náročnosti v podniku 2020

Novinky » Projekt - zníženie energetickej náročnosti v podniku 2020
 «  späť

Prijímateľ: KC MULTIPLAST, s.r.o.
Sídlo: Pri Rajčianke 24, 010 01 Žilina

IČO: 36 009 504
Kód projektu: 310041T384

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti v podniku KC MULTIPLAST, s.r.o.

Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP: 44 819,05 EUR

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti KC MULTIPLAST, s.r.o.. Zateplením budovy, resp. realizáciou nových obalových konštrukcií budovy, využitím obnoviteľných zdrojov sa okrem zníženia energetickej náročnosti, zvýšenia užívateľského komfortu a vizuálnej formy očakáva aj predĺženie životnosti konštrukcie budovy. Zároveň nastane zhodnotenie objektu a po splatení nákladov na obnovu budovy aj zisk formou zlepšenej energetickej triedy.Realizáciou opatrení, ktorými sú kombinácia komplexnej obnovy budovy (zateplenie obvodových stien a výmena otvorov), a následnámoder­nizácia systému prípravy a distribúcie tepla pre vykurovanie dôjde podľa výpočtov z energetického auditu k značnému zníženiu spotreby energií vzhľadom kenergetickej a ekonomickej úspore prevádzkových nákladov.

Miesto realizácie projektu: Žilina

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421–2017–30

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívaniaOZE v podnikoch

www.op-kzp.sk

Na prevzatie: formát PDF, veľkosť 97,9 kB

aktualizácia: 23.01.2020 | počet zobrazení: 93846

Adresa: Pri Rajčianke 24, 010 01, Žilina
Kontakt: tel.: +421 - 41 - 724 27 06, e-mail: kcmultiplast@kcmultiplast.sk
počet prístupov od 01.04.2007: 603425
počet prístupov dnes: 502